01 marca 2014

Czynniki wpływające na rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Gdańsku

fot. zkm.pl
Wielokrotnie analizowałem rozkłady jazdy komunikacji miejskiej w Gdańsku i bardzo często zadawałem sobie pytanie - Co wpływa na to jak często kursują środki publicznej komunikacji. Produkt finalny w postaci oferty przewozowej jest wynikiem bardzo skomplikowanego procesu oddziaływania czynników społeczno-politycznych, prawnych, technicznych i ekonomicznych. Według maksymalnie uproszczonego schematu główne determinanty kształtowania oferty przewozowej można poddać następującej klasyfikacji:


1.   Kryterium dostępności 
a.  optymalnej liczby taboru (w ujęciu ilościowo-jakościowym) i kierujących pojazdy
b.  środków finansowych na zabiegi odtworzeniowe taboru i na bieżącą eksploatację pojazdów (w danych warunkach budżetowych)
c.  infrastruktury torowo-drogowej (uwarunkowania urbanistyczne, możliwości techniczne infrastruktury)

2.  Kryterium uwarunkowań formalno-prawnych wynikających z
a.  umów przewozowych
b.  porozumień międzygminnych w zakresie organizacji transportu zbiorowego
c.  ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o czasie pracy kierowców itp
d.  wszelkich aktów prawnych Wspólnoty Europejskiej (np. o zrównoważonym rozwoju transportu)
e.  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
f.  planów transportowych wyższego rzędu (województwa, kraju)

3.  Kryterium potrzeb przewozowych zdiagnozowanych na podstawie
a.  długookresowych kompleksowych badań ruchu
b.  krótkookresowych kalibracyjnych badań popytu
c.   badań marketingowych preferencji pasażerów i mieszkańców 

4.  Kryterium długookresowej miejskiej, krajowej i europejskiej polityki mobilności w postaci:
a.  przyjętej zasady zrównoważonego rozwoju, w tym ograniczenie transportochłonności gospodarki i energochłonności transportu
b.  pożądanych strukturalnych zmian w "modal splicie" => większy docelowy udział transportu pieszego i rowerowego (kosztem samochodowego transportu indywidualnego i w niektórych obszarach nawet kosztem komunikacji miejskiej).
Powyższej odpowiedzi udzielił zaufany i kompetentny pracownik ZTM w Gdańsku.
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska