18 lutego 2020

Zabudowa mieszkaniowa zamiast zieleni

W południowo – zachodniej części dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe w okolicy ulicy Ofiar Grudnia 70 znajduje się prawie 90 ha obszaru niezabudowanego. Teren ten objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 1917 – Łostowice trzcinowisko w mieście Gdańsku. 
Można powiedzieć, że jest to jeden z ostatnich tak wielkich zielonych i niezabudowanych terenów na mapie Gdańska. 
Większość gruntów objętych granicami sporządzanego planu to grunty gminne i Skarbu Państwa.
Plany zakładają w północnej części budowę ulicy tzw. Nowej Świętokrzyskiej, a dalej na południe wyznaczają rozwojowe tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo – usługowe. Przez środek obszaru przepływa Potok Kowalski, na którym założono realizację dwóch zbiorników retencyjnych: K2 i K3, a pomiędzy nimi ogólnodostępnego parku. We wschodniej części wyznaczono teren na szkołę i przedszkole. 
Na budowę zbiorników wodnych Miasto Gdańsk zabezpieczyło w budżecie środki finansowe niezbędne jako wkład własny do dotacji z funduszu celowego UE. Budowa ma ruszyć w latach 2022/2023. 
Na obszarze objętym sporządzanym planem są trzy obszary cenne przyrodniczo: trzcinowisko, jar Potoku Kowalskiego, położony w północnej części obszaru, na którym występuje cenny drzewostan oraz łąki storczykowe przy ul. Wielkopolskiej. Na terenie trzcinowiska występują liczne lęgowiska wielu gatunków ptaków objętych ochroną, w tym najbardziej zagrożonych, takich jak: bąk, błotniak stawowy, derkacz i żuraw. 
W jarze Potoku Kowalskiego przewidzianego w planach obowiązujących na realizację zbiornika K3 inwentaryzacja wykazała występowanie tu 369 drzew o obwodzie powyżej 70 cm, głównie buków, grabów i dębów. Tak bogate zbiorowisko drzew jest szczególnie cenne w dzielnicy  zasadniczo ubogiej w zadrzewienia.
Założenia planu przewidują realizację zabudowy usługowej i mieszkaniowo-usługowej wzdłuż rezerwy pod projektowaną ulicę tzw. Nową Świętokrzyską. Zabudowa mieszkaniowa z osiedlowym centrum usługowym planowana jest między ulicami Ofiar Grudnia 70 i Wielkopolską. Ponadto w południowej części obszaru opracowania wyznaczono teren pod zabudowę usługową, w tym obligatoryjnie szkołę (015-U33).
Tereny położone wokół zbiorników będą miały znaczny potencjał rekreacyjno-dydaktyczny. Ustalenia planu umożliwiają wykorzystanie tego potencjału, bez kolizji z ochroną walorów przyrodniczych. Wokół terenów trzcinowiska wyznaczono ciąg pieszo-rowerowy powiązany z siecią ciągów pieszo-rowerowych łączącą tereny mieszkaniowe z rekreacyjnymi terenami położonymi wokół zbiornika. Dydaktyczny potencjał obszaru można będzie wykorzystać realizując na przyległym terenie 015-U33 szkołę o charakterze ekologiczno-przyrodniczym oraz realizując ścieżki przyrodnicze wraz z platformami służącymi do obserwacji ptaków.
To, że w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uwzględniona jest szkoła nie oznacza, że powstanie ona w najbliższym czasie. Trzeba być realistami. Prędzej powstaną nowe osiedla niż szkoła, a ten dziewiczy zielony teren zostanie zurbanizowany. 
Ważne jest, aby jak najbardziej i w jak najlepszy sposób wykorzystać potencjał tych terenów zielni, jaru Potoku Kowalskiego oraz terenów wokół nowych zbiorników retencyjnych. W tym celu Radni Dzielnicy Orunia Górna- Gdańsk Południe będą chcieli ściśle współpracować z Biurem Rozwoju Gdańska w celu stworzenia koncepcji tego terenu. Zależy nam na zachowaniu jak największej ilości zieleni oraz powstaniu ciekawych projektów służących zwłaszcza dzieciom i młodzieży (placów zabaw, skateparków). 
Nasza dzielnica graniczy z Borkowem. Łączą nas nie tylko problemy komunikacyjne, ale też wspólne pomysły w temacie ochrony terenów zielonych. W tym celu nawiązałem współpracę z aktywną Radną Borkowa Weroniką Chmielowiec. Nie ma podziałów, granic dla wspólnych działań na rzecz zachowania naturalnego środowiska i kreowania przestrzeni służącej wszystkim mieszkańcom.


Przemysław Haluk:
- Przewodniczący Rady Dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe
- email: osiedle.mojemarzenie@gmail.com
Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska