02 marca 2017

[Urzędnicy odpowiadają] Niebezpieczna Świętokrzyska - częste wypadki


Feralny zakręt na ul. Świętokrzyskiej tuż przed Kowalami, na którym jest wiele kolizji i wypadków opisałem w artykule Niebezpieczna Świętokrzyska częste wypadki. Jako kierowca, mieszkaniec i użytkownik tej drogi zwróciłem się z prośbą do władz Miasta Gdańska o poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie.
Poniżej zamieszczam odpowiedź Pana Marcina Dawidowskiego - Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Dzień dobry,
W odpowiedzi na Pana maila w sprawie podjęcia działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch łukach w ciągu ul. Świętokrzyskiej (odc. od ul. Guderskiego do ul. Bergiela) poniżej przesyłam odpowiedź, uzgodnioną również z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni mając na uwadze ochronę życia i zdrowia użytkowników dróg poruszających się w/w ciągiem, przedsięwziął do tej pory szereg działań, których zadaniem była poprawa bezpieczeństwa .
W głównej mierze do wypadków drogowych dochodzi na pierwszym od strony Kowal łuku, a w każdym niemalże przypadku przyczyną jest brawura kierowców, a co za tym idzie, nieprzestrzeganie obowiązujących prawem limitów prędkości (50 km/h w godz. 5.00-23.00 i 60 km/h w godz. 23.00-5.00). Jako, że ul. Świętokrzyska jest drogą wojewódzką o klasie drogi – główna, dysponujemy dość ograniczonymi możliwościami co do zastosowania fizycznych urządzeń powodujących zmniejszenie prędkości.
Niemniej jednak podjęto następujące działania:
- na całej długości w/w odcinka obowiązuje zakaz wyprzedzania o czym świadczy wyznaczona na jezdni linia podwójna ciągła, natomiast krawędź jezdni wyznaczona jest za pomocą linii krawędziowej ciągłej,
Oznakowanie powyższe, jest corocznie w pierwszej kolejności odtworzone.
- oba łuki poziome występujące na w/w odcinku ulicy Świętokrzyskiej zabezpieczone są barierami drogowymi. Stan techniczny barier jest na bieżąco monitorowany i w przypadku zaistnienia zdarzenia na drodze, bariery są wymieniane.
- w roku 2015 umieszczona została na istniejącej barierze drogowej, tablica prowadząca dwustronna mająca na celu uprzedzenie kierującego o konieczności zmiany kierunku jazdy, w miejscu gdzie występuje łuk poziomy, jadąc od strony ul. Guderskiego,
- na obu kierunkach ul. Świętokrzyskiej umieszczone są oznakowania ostrzegawcze o występujących dwóch niebezpiecznych zakrętach oraz o śliskiej jezdni.
Ponadto w roku 2016 umieszczone zostały na obu łukach, w pełnym zakresie tj. w osi jezdni oraz na krawędziach wewnętrznych i zewnętrznych, punktowe elementy odblaskowe, w celu dodatkowego ostrzeżenia kierujących o niebezpiecznych zakrętach. W momencie nastania odpowiednich warunków atmosferycznych Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oczyści je z pozimowego błota, tak aby spełniały swoje zadanie.
W roku bieżącym planuje się wykonać w ramach środków przeznaczonych na poprawę bezpieczeństwa ruchu następujące działania:- na obu łukach poziomych, na obu kierunkach, wtopione w nawierzchnię jezdni symbole znaków pionowych z grupy znaków ostrzegawczych o symbolu A-30 (inne niebezpieczeństwa) oraz napis: wypadki.
- zastosowanie w poprzek jezdni pasów wibracyjnych.Ponadto w ramach opracowywanej koncepcji programowej na budowę ul. Nowej Świętokrzyskiej uwzględniony jest do przebudowy fragment ul. Świętokrzyskiej obejmujący swoim zakresem pierwszy od strony Kowal, łuk poziomy.
Ponadto we wskazanym przez Pana obszarze Gmina Miasta Gdańska planuje również kontynuację przebudowy układu drogowego przy ul. Dąbka.
W roku 2016, w związku z budową przedszkola, rozbudowaliśmy układ drogowy ul. Dąbka - od ul. Wieżyckiej do przedszkola. Aktualnie Miasto jest na etapie projektowania dokumentacji technicznej zakładającej budowę tzw. III etapu ul. Dąbka (mniej więcej od posesji nr 6/6a do nr 2). Planowany termin pozyskania dokumentacji to koniec kwietnia 2017 r.
Dodatkowo, planowana jest "budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Wieżyckiej". Aktualnie Miasto opracowało koncepcję, na podstawie, której opracowana zostanie dokumentacja techniczna.
W ramach programu modernizacji chodników w 2018 roku na liście rezerwowej znalazło się zadanie - budowa miejsc parkingowych przy ul. Porębskiego i ul. Dulin'a (edycja 2018 r., lista rezerwowa) (przyp: to inicjatywa gdanskpoludnie.pl więcej Miejsca postojowe na Zakoniczynie)
W 2017 roku planowana jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez:
1. Poprawę stanu technicznego ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wieżyckiej do ul. Bergiela;
2. Poprawę stanu nawierzchni ul. Świętokrzyskiej od ul. Wielkopolskiej do ul. Wieżyckiej;W ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku realizowana będzie w Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice m. in.: Budowa ciągu pieszego łączącego ul. Jaworzniaków ze zbiornikiem Świętokrzyska 2 oraz ścieżki biegowej Świętokrzyska 2 do ul. Dulina wraz z oświetleniem całej trasy.
Prośba o poprawienie bezpieczeństwa przyniosła pozytywny efekt, czekamy na realizację przedstawionych założeń. 

Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska