06 marca 2021

Będą kolejne blokowiska i kolej...

Do 18 marca trwają konsultacje dotyczące zmiany planu zagospodarowania dla terenu pomiędzy Zakoniczynem popularnie zwanym osiedlem Pięć Wzgórz i Lawendowe Wzgórza. Dla przypomnienia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument określający co i gdzie oraz zabudowania i drogi powstaną na terenie zielonych nieużytków. W tym konkretnym przypadku mowa o terenie wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego od ul. Porębskiego w kierunku szkoły podstawowej nr 6 tj. między dzielnicą Ujeścisko-Łostowice i Jasieniem. W skrócie zamiast domów o wysokości 12 metrów będą kilkupiętrowe bloki, będzie więcej i wyższych zabudowań oraz mniej terenów zielonych. Mieszkańcy zyskają, jeżeli kiedykolwiek zyskają nowe lodowisko i pływalnię oraz linię kolejową w ciągu planowanej ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej. Poprosiliśmy Biuro Rozwoju Gdańska (BRG) o odniesienie się do stawianej tezy naszego redakcyjnego kolegi i  Przewodniczącego Rady Dzielnicy Jasień - Tomasza Torcza opisanej w tekście: [Będą kolejne blokowiska] oraz cytujemy Tomka poniżej:

Projekt nowego planu zagospodarowania 1850 zakłada zwiększenie intensyfikacji zabudowy. Zamiast domów do 12 metrów wysokości, z max. 4 mieszkaniami: bloki po 19 metrów wysokości, tj. 5-6 pięter (obszary 021-M22 → 003-M/U32; 022-M22 → 004-M/U32). Liczby w nawiasach to zmiany z istniejącego planu 1823 → do proponowanego 1850.
Ponadto w miejscu zagospodarowanej zieleni: bloki do 25 metrów wysokości! Nawet 8 pięter! (018-MW24 i 005-U34 → 001-M/U32)

To nie wszystko, ograniczenie wymaganej powierzchni biologicznie czynnej:
- z 50% do 40% (015-M23, 021-M22, 022-M22 → 002,003,004-M/U32)
- z 70% w urządzonym terenie rekreacyjnym do 20-30% w zabudowie (005-U34 → 001-M/U32).

Tomasz Torcz: 
- Przewodniczący Rady Dzielnicy Jasień







Odpowiedź BRG:
"Ustalenia procedowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a w mieście Gdańsku [nr planu 1850] odzwierciedlają politykę przestrzenną Miasta wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wykreowanie wielofunkcyjnego ośrodka usługowego o randze dzielnicowej jest jednym z głównych kierunków rozwoju dzielnicy Południe. Studium uchwalone 23 kwietnia 2018 roku, zmieniło środek ciężkości centrum dzielnicy Południe w kierunku południowym i określiło granice strefy zabudowy śródmiejskiej z dominującą funkcją mieszkaniowo-usługową, w granicach której grunty stanowią wyłącznie własność gminną. Zmiany Studium uzasadniają też wprowadzenie nowych parametrów planistycznych i intensyfikację zabudowy, zarówno na terenach prywatnych jak i gminnych, leżących w bezpośrednim sąsiedztwie centrum dzielnicowego i strefy śródmiejskiej. Jednocześnie zakłada się powstanie nowych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców - tzw. Parku Południowego i jego powiązanie z założeniem centrum dzielnicowego.

Zmiana polityki przestrzennej dotyczącej centrum dzielnicowego i jego sąsiedztwa wraz z Parkiem Południowym oraz nowe uwarunkowania związane z realizowanymi w tym rejonie inwestycjami wymagają nowego, całościowego podejścia. Intensyfikacji zabudowy w centrum i jego bezpośrednim sąsiedztwie, zgodnej z ideą rozwoju miasta do wewnątrz, będzie towarzyszyć (mimo zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej niektórych terenów w granicach centrum i przyległych inwestycji) kompleksowe, zdecydowane zwiększenie udziału zieleni w tym rejonie, zapewniającej odpowiednią retencję i powstanie urządzonych terenów wypoczynku.  W 2021 roku planowane są kolejne przystąpienia do zmiany planów miejscowych realizujących te założenia.

W granicach planu 1850 znajduje się fragment centrum dzielnicowego – teren 001-MU32. Ustala się tam wyższe parametry umożliwiające powstanie zabudowy o charakterze śródmiejskim z obowiązkowym udziałem minimum 50 % usług. Należy podkreślić, że teren ten dedykowany jest realizacji centrotwórczego założenia - lodowiska z pływalnią. Inwestycja ta ma szeroki program funkcjonalny: pływalnia i lodowisko rekreacyjne z szatniami, lodowisko treningowe, curling z zapleczem - szatnie, gastronomia, pomieszczenia klubowe. Przyjęte w projekcie planu parametry zabudowy uwzględniają możliwość realizacji tego przedsięwzięcia.

W sąsiednich terenach 002-M/U32, 003-M/U32 i 004-M/U32 przyjęto parametry zabudowy nawiązujące do skali centrum dzielnicowego, z zachowaniem kompozycji stopniowego obniżania wysokości w miarę oddalania się od centrum. W terenie 002 przyjęto wysokość analogiczną do wysokości wynikającej z planu obowiązującego (19m), podobną wysokość ustalono w terenie 003, a w terenie 004 zakłada się wysokość do 16m. Przyjęte wysokości zabudowy korelują też z charakterem ulicy 011-KD98, planowanej zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej, wzdłuż której, w parterach ustalono wymóg lokalizacji usług.

W terenach tych przyjęto wysoki, minimum 40% udział powierzchni biologicznie czynnej. Zgodnie z polityką miasta wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla terenów zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej powinien być ustalany na poziomie 20-30%. Takie parametry uzasadniają się szczególnie w sąsiedztwie centrum dzielnicowego. Jednak po uwagach złożonych po pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu udział powierzchni biologicznie czynnej został tu zwiększony z zakładanych pierwotnie 30% do 40%.

Pozostawienie parametrów, tak jak w planie obowiązującym (1823), byłoby sprzeczne z celem podjęcia zmiany planu obowiązującego, który zakładał intensyfikację parametrów zabudowy. Projekt mpzp 1850 stanowi fragment zmian planistycznych zakładanych w obszarze pomiędzy zbiornikami Świętokrzyska a ulicą Warszawską. Docelowo dla całego tego rejonu, zgodnie z polityką miasta zawartą w Studium zakłada się intensyfikację zabudowy w centrum dzielnicowym i jego bezpośrednim sąsiedztwie w powiązaniu z kompleksowym zwiększeniem udziału terenów zieleni."


Paweł Wiśniewski
redaktor naczelny
- twórca http://gdanskpoludnie.pl/
- email: gdanskpoludnie@gmail.com



Będą kolejne boiska

Będą kolejne boiska

O budżecie obywatelskim

O budżecie obywatelskim

Będzie bezpieczniej

Będzie bezpieczniej

Komunikacja miejska

Komunikacja miejska